Month: July 2016

ประชมุคณะกรรมการประสานงานเตรียมข้อมูลเสนอสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

    วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 09.40 น. พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต รักษาการผู้อำนวนการสำนักงานตรวจสอบภายใน ได้รับมอบหมายจากพระราชวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานเตรียมข้อมูลเสนอสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ณ ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมีกรรมการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการจัดทำรายงาานงบการเงินของส่วนงานของมหาวิทยาลัยทั้งส่วนกลางและภูมิภาคเข้าร่วมประชุม ในการนี้ได้เชิยผู้สอบบัญชีจากสำนังานตรวจเงินแผ่นดิน ประกอบด้วย นางสาวรุ่งฤดี จันทิมา นักวิชาการตรวจเงนแผ่นดินชำนาญการพร้อมคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ความรู้และข้อสังเกตการจัดทำงบการเงินภาพรวมของมหาวิทยาลัยด้วย ในภาคบ่ายมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงรายงานทางการเงิน โดยมีนางมาลีรัตน์ พัฒนตั้งสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน และนางสุรภา ศรีวิชัย หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี อธิบายแนวทางการดำเนิินการ จากนั้น พระราชวรเมธี รองอธิการฝ่ายบริหาร และพระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป ผู้ช่วยอธิการฝ่ายตรวจสอบ…

Read More