Day: May 25, 2018

ปฏิทินลงตรวจการประเมินการปฏิบัติงาน

เพื่อให้ทุกส่วนงานเตรียมพร้อมสำหรับรับการตรวจการประเมินการปฏิบัติงาน ที่จะมีขึ้นในเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 นี้ ทางสำนักงานตรวจสอบภายในได้จัดทำปฏิทินการลงตรวจมาให้ท่านได้เตรียมความพร้อม ตามไฟล์แนบ ปฏิทินลงตรวจประเมินการปฏิบัติงาน60 (ส่วนงานสนับสนุน)

Read More