การประชุม คณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

การประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา ครั้งที่  ๒/๒๕๖๑ วันเสาร์ที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑  อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา     หน้า วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ ๑   ๑.๑ …

Read More