จัดแสดงนิทรรศการการจัดการความรู้

สำนักงานตรวจสอบภายในได้นำเสนอผลงานและจัดแสดงนิทรรศการการจัดการความรู้ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ณ อาคาร มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้บริหาร คณะกรรมการ ได้เข้าเยียมชมและประเมินผลการจัดการแสดงนิทรรศการ   สำหรับท่านที่สนใจ ผลงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน เรื่อง การตรวจประเมินการปฏิบัติงาน สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ KM-Exhibition-สำนักงานตรวจสอบภายใน

Read More

การนำเสนอผลงานแนววิธีปฏิบัติ ที่เป็นเลิศ ด้านการจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้อง IMIND ชั้น ๒ และห้องสัมมนาปัญญา ชั้น ๔ อาคารพระพรหมบัณฑิต วิทยาลัยพุทธนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ได้มีการนำเสนอผลงานแนววิธีปฏิบัติ ที่เป็นเลิศ ด้านการจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๒ ระดับส่วนงานและระดับบุคคล ในส่วนกลางและวิทยาเขตในกำกับของส่วนกลาง ๒๔ ส่วนงานและวิทยาเขตและวิทยาลัยในกำกับของวิทยาเขต ๒๖ ส่วนงาน   สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้นำเสนอรายงานการจัดการความรู้ระดับส่วนงาน เรื่อง …

Read More