กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการใช้งาน “Google Drive File Stream”

ในวันจันทร์ที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานตรวจสอบภายใน ร่วมกับกองกลาง จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการใช้งาน “Google Drive File Stream” โดยเชิญวิทยากรจากส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดยนายธนาชัย บูรณะวัฒนากูล รองผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะ มาให้ความรู้ เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →