กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการใช้งาน “Google Drive File Stream”

ในวันจันทร์ที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานตรวจสอบภายใน ร่วมกับกองกลาง จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการใช้งาน “Google Drive File Stream” โดยเชิญวิทยากรจากส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดยนายธนาชัย บูรณะวัฒนากูล รองผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะ มาให้ความรู้ เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป