การประชุม คณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

การประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน

ส่วนงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา ครั้งที่  ๒/๒๕๖๑

วันเสาร์ที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๔๐๑  อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๔
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
    หน้า

วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

  ๑.๑

เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

  ๑.๑.๑

เรื่อง……………………………………………………………………………………………………

  ๑.๑.๒

เรื่อง……………………………………………………………………………………………………

  ๑.๒

เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

  ๑.๒.๑

เรื่อง แจ้งคำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ ๗๘๐/๒๕๖๑

  ๑.๒.๒

เรื่อง กำหนดการการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุน

  ๑.๒.๓

เรื่อง วิธีการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒๕
  (ไม่มี)

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

๒๕
  (ไม่มี)

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๒๕
  ๔.๑

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุน

๒๕

วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

๒๖
 

(ถ้ามี)

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →