Download ดาวน์โหลดไฟล์

Download Flie

- โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

- คณะกรรมการประกันคุณภาพ

- คณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM)

- แบบประเมินความพึงพอใจ

- งบการเงินประจำปีปีงบประมาณ ๒๕๕๖

Download Flie

- โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

- คณะกรรมการประกันคุณภาพ

- คณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM)

- แบบประเมินความพึงพอใจ

- งบการเงินประจำปีปีงบประมาณ ๒๕๕๖

แนวปฏิบัติที่ดีการประกันคุณภาพภายใน

คู่มือประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

คู่มือประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

แผนพัฒนาสำนักงานตรวจสอบภายใน

 

About the Author