Download ดาวน์โหลดไฟล์

Download Flie

– โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

– คณะกรรมการประกันคุณภาพ

– คณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM)

– แบบประเมินความพึงพอใจ

– งบการเงินประจำปีปีงบประมาณ ๒๕๕๖

Download Flie

– โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

– คณะกรรมการประกันคุณภาพ

– คณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM)

– แบบประเมินความพึงพอใจ

– งบการเงินประจำปีปีงบประมาณ ๒๕๕๖

แนวปฏิบัติที่ดีการประกันคุณภาพภายใน

คู่มือประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

คู่มือประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

แผนพัฒนาสำนักงานตรวจสอบภายใน

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *