คู่มือการประเมินการปฏิบัติงาน

แนวปฏิบัติที่ดีการประกันคุณภาพภายใน

ดาวน์โหลด คู่มือการประเมินการปฏิบัติงาน

คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2562 doc

คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2562 pdf