คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงานฯ

ส่วนกลาง

ขนาดดาวน์โหลด
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงานประจำปี
การศึกษาส่วนกลาง
1116KB DOWNLOAD

ระดับวิทยาเขต

ขนาดดาวน์โหลด
คำสั่งที่ ๙๑๒/๒๕๖๔ วิทยาเขตหนองคาย231KB DOWNLOAD
คำสั่งที่ ๙๑๓/๒๕๖๔ วิทยาเขตเชียงใหม่109KB DOWNLOAD
คำสั่งที่ ๙๑๔/๒๕๖๔ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช109KB DOWNLOAD
คำสั่งที่ ๙๑๕/๒๕๖๔ วิทยาเขตขอนแก่น108KB DOWNLOAD
คำสั่งที่ ๙๑๖/๒๕๖๔ วิทยาเขตนครราชสีมา111KB DOWNLOAD
คำสั่งที่ ๙๑๗/๒๕๖๔ วิทยาเขตอุบลราชธานี106KB DOWNLOAD
คำสั่งที่ ๙๑๘/๒๕๖๔ วิทยาเขตแพร่111KB DOWNLOAD
คำสั่งที่ ๙๑๙/๒๕๖๔ วิทยาเขตสุรินทร์110KB DOWNLOAD
คำสั่งที่ ๙๒๐/๒๕๖๔ วิทยาเขตพะเยา188KB DOWNLOAD
คำสั่งที่ ๙๒๑/๒๕๖๔ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม112KB DOWNLOAD
คำสั่งที่ ๙๒๒/๒๕๖๔ วิทยาเขตนครสวรรค์197KB DOWNLOAD

ระดับวิทยาลัย

ขนาดดาวน์โหลด
คำสั่งที่ ๙๒๓/๒๕๖๔ วิทยาลัยสงฆ์เลย84.4KB DOWNLOAD
คำสั่งที่ ๙๒๔/๒๕๖๔ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน85.7KB DOWNLOAD
คำสั่งที่ ๙๒๕/๒๕๖๔ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม86KB DOWNLOAD
คำสั่งที่ ๙๒๖/๒๕๖๔ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช188KB DOWNLOAD
คำสั่งที่ ๙๒๗/๒๕๖๔ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์83.4KB DOWNLOAD
คำสั่งที่ ๙๒๘/๒๕๖๔ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี87.9KB DOWNLOAD
คำสั่งที่ ๙๒๙/๒๕๖๔ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ86.2KB DOWNLOAD
คำสั่งที่ ๙๓๐/๒๕๖๔ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร84.7KB DOWNLOAD
คำสั่งที่ ๙๓๑/๒๕๖๔ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย83.6KB DOWNLOAD
คำสั่งที่ ๙๓๒/๒๕๖๔ วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง91.4KB DOWNLOAD
คำสั่งที่ ๙๓๓/๒๕๖๔ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ186KB DOWNLOAD
คำสั่งที่ ๙๓๔/๒๕๖๔ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี192KB DOWNLOAD
คำสั่งที่ ๙๓๕/๒๕๖๔ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ83.4KB DOWNLOAD
คำสั่งที่ ๙๓๖/๒๕๖๔ วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์84.4KB DOWNLOAD
คำสั่งที่ ๙๓๗/๒๕๖๔ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด188KB DOWNLOAD
คำสั่งที่ ๙๓๘/๒๕๖๔ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี86.6KB DOWNLOAD
คำสั่งที่ ๙๓๙/๒๕๖๔ วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ188KB DOWNLOAD
คำสั่งที่ ๙๔๐/๒๕๖๔ วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร180KB DOWNLOAD
คำสั่งที่ ๙๔๑/๒๕๖๔ วิทยาลัยสงฆ์ระยอง132KB DOWNLOAD
คำสั่งที่ ๙๔๒/๒๕๖๔ วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี84.7KB DOWNLOAD
คำสั่งที่ ๙๔๓/๒๕๖๔ วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี85.6KB DOWNLOAD
คำสั่งที่ ๙๔๔/๒๕๖๔ วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี86.2KB DOWNLOAD
คำสั่งที่ ๙๔๕/๒๕๖๔ วิทยาลัยสงฆ์ชลบุรี84.8KB DOWNLOAD
คำสั่งที่ ๙๔๖/๒๕๖๔ วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์196KB DOWNLOAD
คำสั่งที่ ๙๔๗/๒๕๖๔ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม132KB DOWNLOAD