ข้อบังคับ

ขนาดดาวน์โหลด
ข้อบังคับ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน
พ.ศ. ๒๕๖๕
13.1KB DOWNLOAD
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยธรรมภิบาล
พ.ศ. 2567
13.1MB DOWNLOAD