Home

โครงการจัดการความเสี่ยงบัณฑิตวิทยาลัย

by เว็บมาสเตอร์ | May 15, 2021 | ข่าวกิจกรรม
วันเสาร์ ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ....
อ่านต่อ

ประชุมส่วนงานสำนักงานตรวจสอบภายใน

by เว็บมาสเตอร์ | May 13, 2021 | ข่าวกิจกรรม
วันอังคาร ที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ....
อ่านต่อ

ประชุมคณะทำงาน ติดตามและประเมินผลการใช้ระบบ MIS ด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี พัสดุ และด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง

by เว็บมาสเตอร์ | January 19, 2021 | ข่าวกิจกรรม
สำนักงานตรวจสอบภายในได้ประสานงานและขอนัดประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้ระบบ MIS และผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔...
อ่านต่อ

รายงานความคืบหน้าของระบบ MIS

by เว็บมาสเตอร์ | October 17, 2020 | ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการใช้ระบบ MIS ด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี...
อ่านต่อ

คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลการใช้ระบบ MIS

by เว็บมาสเตอร์ | October 17, 2020 | ข่าวประชาสัมพันธ์
ตามมติในที่ประชุม ในวันพุธ ที่ ๙ กันยายน...
อ่านต่อ

ประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้ระบบ MIS ด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชีและพัสดุ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

by เว็บมาสเตอร์ | September 11, 2020 | ข่าวกิจกรรม
ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๘๙๔/๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้ระบบ MIS...
อ่านต่อ

โครงการจัดการความเสี่ยงบัณฑิตวิทยาลัย

by เว็บมาสเตอร์ | August 27, 2020 | ข่าวกิจกรรม
เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ....
อ่านต่อ

กิจกรรมเชิงปฏิบัตการทบทวนบทเรียนการปฏิบัติงาน ( After Action Review : AAR ) โครงการวันบุรพาจารย์

by เว็บมาสเตอร์ | August 6, 2020 | ข่าวกิจกรรม
สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ดำเนินโครงการวันบุรพาจารย์ เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วนั้น เพื่อเป็นการรวบรวมปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานวันบุรพาจารย์...
อ่านต่อ

อบรมโครงการจัดการความรู้และพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

by เว็บมาสเตอร์ | August 6, 2020 | ข่าวกิจกรรม
เมื่อระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม – ๑...
อ่านต่อ

ติดต่อส่วนงาน

สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย 13170 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  0-3524-8082