แบบฟอร์มการประเมินผลการควบคุมภายใน(ส่วนงานย่อย)

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

ขนาดดาวน์โหลด
แบบ ปค.มจร.1 (DOC) 71KB DOWNLOAD
แบบ ปค.มจร.1 (PDF)176KB DOWNLOAD

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ขนาดดาวน์โหลด
แบบ ปค.มจร.4 (DOC) 80KB DOWNLOAD
แบบ ปค.มจร.4 (PDF)262KB DOWNLOAD

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ขนาดดาวน์โหลด
แบบ ปค.มจร.5 (DOC)80KB DOWNLOAD
แบบ ปค.มจร.5 (PDF) 264KB DOWNLOAD

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

ขนาดดาวน์โหลด
แบบติดตาม ปค.มจร.5 (DOC)81KB DOWNLOAD
แบบติดตาม ปค.มจร.5 (PDF) 280KB DOWNLOAD

หนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

ขนาดดาวน์โหลด
แบบ วค.มจร.1 (DOC)65KB DOWNLOAD
แบบ วค.มจร.1 (PDF) 167KB DOWNLOAD

รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

ขนาดดาวน์โหลด
แบบ วค.มจร.2 (DOC) 75KB DOWNLOAD
แบบ วค.มจร.2 (PDF)257KB DOWNLOAD

แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA)

ขนาดดาวน์โหลด
แบบ CSA.ปค.มจร.5 (DOC) 77KB DOWNLOAD
แบบ CSA.ปค.มจร.5 (PDF)391KB DOWNLOAD

แบบสอบถาม

ขนาดดาวน์โหลด
Internal control แบบสอบถาม มจร (PDF) 567KB DOWNLOAD

ตัวอย่างแบบประเมินการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย

ขนาดดาวน์โหลด
เอกสารการส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ระดับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2563
384KB DOWNLOAD
เอกสารการส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ระดับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
5.1MB DOWNLOAD