แบบฟอร์มการประเมินผลการควบคุมภายใน(ส่วนงานย่อย)

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

หนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA)

แบบสอบถาม

ตัวอย่างแบบประเมินการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย