แผนสำนักงานตรวจสอบภายใน

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2562

แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2562

แผนการตรวจสอบสำนักงานตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2561

แผนการปฏิบัติงานสำนักงานตรวจสอบภายใน ประจำปี 2561

แผนการปฏิบัติงาน กลุ่มงานระบบตรวจสอบและควบคุมภายใน ปี 2561

แผนพัฒนาสำนักงานตรวจสอบภายใน