แผนตรวจสอบและแผนปฏิบัติการประจำปี

ปี 2565

ปี 2564

ปี 2563

ปี 2562

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2562

แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2562

ปี 2561

แผนการตรวจสอบสำนักงานตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2561

แผนการปฏิบัติงานสำนักงานตรวจสอบภายใน ประจำปี 2561

แผนการปฏิบัติงาน กลุ่มงานระบบตรวจสอบและควบคุมภายใน ปี 2561

แผนพัฒนาสำนักงานตรวจสอบภายใน