การจัดการองค์ความรู้ สำนักงานตรวจสอบภายใน

๒๕๖๓

๒๕๖๒

๑. คู่มือการดำเนินกิจกรรม 5 ส

๒. คู่มือการปฏิบัตงานด้านการควบคุมภายใน

๒๕๖๑

๑. การจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานของส่วนงาน