การจัดการองค์ความรู้ สำนักงานตรวจสอบภายใน

ปี 2563

ขนาดดาวน์โหลด
กระบวนการประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการศึกษา 1867KB DOWNLOAD
คู่มือทบทวนการบริหารความเสี่ยง1945KB DOWNLOAD

ปี 2562

ขนาดดาวน์โหลด
คู่มือการดำเนินกิจกรรม 5 ส214KB DOWNLOAD
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการควบคุมภายใน98.8KB DOWNLOAD

ปี 2561

ขนาดดาวน์โหลด
การจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานของส่วนงาน762KB DOWNLOAD
การตรวจประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการศึกษา3.5MB DOWNLOAD
การปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง114KB DOWNLOAD