หน่วยงานภายนอก

ขนาดดาวน์โหลด
ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว๕๕ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์การปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๖
1.00MB DOWNLOAD
ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว๐๑๔ ลว.๑๐๐๑๖๕ แนวปฏิบัติการประกัน
และการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : ประเมินภายในองค์กร
11.4MB DOWNLOAD
ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว๑๐๗ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๔
2.8MB DOWNLOAD
ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๓๖ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร
6.9MB DOWNLOAD
ที่ กค ๐๔๐๙.๒ – ว๔๔๓ – ลว.๑๗๐๙๖๓ แนวปฏิบัติการประกันและ
การปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
14.7MB DOWNLOAD
ที่ กค ๐๔๐๙.๒ – ว๑๑๘ – ลว.๐๙๑๐๖๒ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวม
2.1MB DOWNLOAD
ที่ กค ๐๔๐๙.๒ – ว๕๘๙ – ลว.๒๗๑๒๖๒ แนวทางการควบคุมภายใน
ด้านการรับเงิน ๒
963KB DOWNLOAD
หนังสือ สตง. ที่ ตผ ๐๐๑๓ – ว๕๘ – ลว.๑๙๐๓๖๒ มาตรฐานหรือมาตรการ
จำเป็นให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติ – เพิ่มเติม
3.4MB DOWNLOAD
หนังสือ สตง. ที่ ตผ ๐๐๑๓ – ว๒๙๔ – ลว.๒๘๑๑๖๑ มาตรฐานหรือ
มาตรการจำเป็นให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติ
928KB DOWNLOAD
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ
การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒
2.9MB DOWNLOAD
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ
การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
6.3MB DOWNLOAD
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ
การตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
1748KB DOWNLOAD
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑179KB DOWNLOAD
Flowchart การจัดวางระบบควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๖๑66.5KB DOWNLOAD