หน่วยงานภายนอก

หนังสือ สตง. ที่ ตผ 0013-ว58ลว.190362_มาตรฐานหรือมาตรการจำเป็นให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติ-เพิ่มเติม

หนังสือ สตง. ที่ ตผ 0013-ว294 ลว.281161_มาตรฐานหรือมาตรการจำเป็นให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติ

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตราฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตราฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561

flowchart การจัดวางระบบการควบคุมภายใน พ.ศ.2561