หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

– ระบบการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน-ปีงบประมาณ-2561

-ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยประมวลจริยธรรม พุทธศักราช 2555

– จรรยาบรรณผู้ตรวจสอบภายใน