หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

ขนาดดาวน์โหลด
ระบบการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑525KB DOWNLOAD
ข้อบังคบมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยประมวล
จริยธรรม พุทธศักราช ๒๕๕๕
126KB DOWNLOAD
จรรยาบรรณผู้ตวจสอบภายใน519KB DOWNLOAD
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยเรื่อง
การตรวจสอบภายใน
633KB DOWNLOAD