แบบฟอร์มการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง(ส่วนงานย่อย)

แบบฟอร์มการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

MCU_RM 0

MCU_RM 1

MCU_RM 2

MCU_RM 3

MCU_RM 4

MCU_RM 5