บุคลากร

บุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน

พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต

รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

นางมาลีรัตน์ พัฒนตั้งสกุล

รองผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

 

 
นางสาวพัทยา สิงห์คำมา

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

นางสาวอโนทัย บุญทัน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

นางสาวณัฐชา ทองภูสวรรค์

นักวิชาการการเงินและบัญชี