ข้อบกพร่องที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจพบจากการปฏิบัติการด้านพัสดุ

ข้อบกพร่อง