ประชุมคณะทำงาน ติดตามและประเมินผลการใช้ระบบ MIS ด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี พัสดุ และด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานตรวจสอบภายในได้ประสานงานและขอนัดประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้ระบบ MIS และผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่ได้กำหนดไว้ ในวันอังคาร ที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. โดยผ่านระบบออนไลน์ Zoom ณ ห้องประชุม กลุ่มงานพัสดุ กองคลังและทรัพย์สิน ช้ั้น G อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร. อยุธยา นำโดย นางวารี เชื้อปรุง ซึ่งเป็นประธานคณะทำงาน …

Read More

ประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้ระบบ MIS ด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชีและพัสดุ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๘๙๔/๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้ระบบ MIS ด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชีและพัสดุ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้วนั้น ทางสำนักงานตรวจสอบภายในได้เชิญประชุมคณะทำงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่ได้กำหนดไว้ ในวันพุธ ที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย …

Read More

โครงการจัดการความเสี่ยงบัณฑิตวิทยาลัย

เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมวรรณวิกานนท์ ชั้น ๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการ การจัดการความเสี่ยงบัณฑิตวิทยาลัย มีพระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโญ, ดร. รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยพระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต …

Read More

กิจกรรมเชิงปฏิบัตการทบทวนบทเรียนการปฏิบัติงาน ( After Action Review : AAR ) โครงการวันบุรพาจารย์

สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ดำเนินโครงการวันบุรพาจารย์ เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วนั้น เพื่อเป็นการรวบรวมปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานวันบุรพาจารย์ ซึ่งจะได้นำไปปรับปรุง แก้ไข และเป็นแนวทางต่อในปีถัดไป สำนักงานตรวจสอบภายในจึงส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัตการทบทวนบทเรียนการปฏิบัติงาน ( After Action Review : AAR ) โครงการวันบุรพาจารย์ ในฐานะผู้เข้าร่วมและคณะทำงาน ในวันพฤหัสบดี ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานทะเบียน โซน …

Read More

อบรมโครงการจัดการความรู้และพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

เมื่อระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ลันดา ออร์คิดรีสอร์ท ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี จัดโครงการโดย สำนักงานพระสอนศีลธรรม สำนักงานตรวจสอบภายในได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการจัดการความรู้และพัฒนาสมรรถนะบุคลากร หลักสูตร “การวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอแผนภาพข้อมูล (Data Visualization) ในรูปแบบ Info graphics ด้วย Microsoft PowerPoint ” สำนักงานตรวจสอบภายในจะนำความรู้ที่ได้รับจากโครงการนี้ ไปปรับใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น …

Read More

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

วันที่ 23-24  กรกฎาคม 2563 ณ ห้องพระราชภาวนาวราจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ได้นิมนต์ พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต ผศ. รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยบุคลากรในส่วนงาน เป็นวิทยากรบรรยายเสริมความรู้และเพิ่มทักษะเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตามนโยบายของอธิการบดีที่มอบไว้ในการประชุมผู้บริหารระดับสูงจากส่วนงานวิทยาเขต วิทยาลัย คณะ สถาบัน สำนัก ศูนย์ ให้มีมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายและให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยให้สำนักงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ประสานการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายต่อไป โดยได้แลกเปลี่ยนความรู้และทำความเข้าใจความหมาย แนวทาง วิธีการจัดการบริหารความเสี่ยงและวางระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานการสำหรับหน่วยงานของรัฐ และทำความเข้าใจแบบรายงานผลการประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย

Read More

ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง วิเคราะห์ ระบุปัจจัยความเสี่ยง

สำนักงานตรวจสอบภายในได้ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง วิเคราะห์ ระบุปัจจัยความเสี่ยง เป็นแนวทางให้วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรีและกองนิติการได้ดำเนินการต่อไป วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี กองนิติการ

Read More

ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งที่๑/๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมออนไลน์ Zoom ชั้น ๔ ห้อง ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งที่๑/๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาร่างคู่มือประเมินการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ และรายงานผลการดำเนินงานโครงการตรวจประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา …

Read More

เสริมสร้างขวัญกำลังแก่บุคลากรในสำนักงานในภาวะระบาดของโคโรน่าไวรัส (COVID-19)

24 มีนาคม 2563 สำนักงานตรวจสอบภายใน โดย พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต ผศ. รักษาการผู้อำนวยการ เสริมสร้างขวัญกำลังแก่บุคลากรในสำนักงานในภาวะระบาดของโคโรน่าไวรัส (COVID-19) ด้วยการทำประกันสุขภาพให้แก่บุคลากรในสำนักงานทุกคน ทั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการปัจจัยความเสี่ยงภายนอกประจำสำนักงานตรวจสอบภายในด้วย

Read More

การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

17 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศได้นิมนต์ พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต ผศ. รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นวิทยากรบรรยายเสริมความรู้และเพิ่มทักษะเกี่ยวกับการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักหอสมุดเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามนโยบายของอธิการบดีที่มอบไว้ในการประชุมผู้บริหารระดับสูงจากส่วนงานวิทยาเขต วิทยาลัย คณะ สถาบัน สำนัก ศูนย์ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เกี่ยวกับการจัดวางระบบการควบคุมภายในที่จะต้องดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายและให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมมอบนโยบายการใช้ระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในเป็นกลไกสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยให้สำนักงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ประสานการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายต่อไป โดยในที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความรู้และทำความเข้าใจความหมาย …

Read More