คำสั่ง

ขนาดดาวน์โหลด
คำสั่งที่ ๔๒๒/๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน
196KB DOWNLOAD
คำสั่งที่ ๒๕๕/๒๕๖๓ แต่งตั้งผู้ประสานงานและผู้รับผิดชอบกำกับ
ดูแลงานตรวจสอบภายในประจำส่วนงาน
744KB DOWNLOAD
คำสั่งที่ ๒๔/๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน205KB DOWNLOAD
คำสั่งที่ ๒๕/๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง277KB DOWNLOAD
คำสั่งที่ ๒๓/๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้179KB DOWNLOAD
คำสั่งที่ ๒๒/๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน168KB DOWNLOAD
คำสั่งที่ ๓๖๐/๒๕๖๓ คณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน
ประจำปี ๒๕๖๒
580KB DOWNLOAD
คำสั่งที่ ๑๓/๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุม
ภายในและประเมินผลการควบคุมภายใน
235KB DOWNLOAD
คำสั่งที่ ๑๔/๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง313KB DOWNLOAD
คำสั่งที่ ๑๕/๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้205KB DOWNLOAD
คำสั่งที่ ๑๖/๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงาน183KB DOWNLOAD
คำสั่งที่ ๔/๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ174KB DOWNLOAD
คำสั่งที่ ๕/๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้181KB DOWNLOAD
คำสั่งที่ ๖/๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน
248KB DOWNLOAD