คำสั่ง

คำสั่งที่-13-2562-แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายใน

คำสั่งที่-14-2562-แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คำสั่งที่-15-2562-แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้

คำสั่งที่-16-2562-แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงาน

คำสั่งที่ 4-2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ

คำสั่งที่ 5-2561 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้

คำสั่งที่ 6-2561 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน