แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ปี 2566

ขนาดดาวน์โหลด
ิ แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
DOWNLOAD
แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปี ๒๕๖๖ PDF
336KB DOWNLOAD
แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปี ๒๕๖๖ DOC
111KB DOWNLOAD
แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปี ๒๕๖๕ PDF
170KB DOWNLOAD
แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปี ๒๕๖๕ DOC
111KB DOWNLOAD