ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

- การจัดประชุม มีเวลาการประชุม 9.00 น.-12.00 น. จะเลี้ยงอาหารกลางวันได้หรือไม่?
  ไม่ได้ การเบิกค่าอาหารในการประชุมจะเบิกได้ถ้ามีช่วงระยะเวลาการประชุมคาบเกี่ยวในมื้ออาหารนั้น ดังนั้น หากมีการประชุมถึงเวลาประมาณ 13.30 น. ก็สามารถเบิกค่าอาหารกลางวันได้
- ในการจัดอบรมจ่ายค่าพาหนะให้ผู้เข้ารับการอบรมแต่ละคนเท่ากันได้หรือไม่?
  ค่าพาหนะต้องเบิกจ่ายตามจริง แต่ถ้าวงเงินงบประมาณจำกัด ให้กำหนดว่าให้เบิกค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินวงงบประมาณ
- ในการจัดอบรมไม่จ่ายค่าพาหนะให้ผู้เข้ารับการอบรมได้หรือไม่ แต่จะให้เป็นสิ่งของซึ่งโครงการมีค่าใช้จ่ายพาหนะของผู้เข้ารับการอบรม?
  ไม่ได้ เนื่องจากในโครงการได้ขออนุมัติจ่ายเป็นค่าพาหนะไว้แล้ว