ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

- การจัดประชุม มีเวลาการประชุม 9.00 น.-12.00 น. จะเลี้ยงอาหารกลางวันได้หรือไม่?
  ไม่ได้ การเบิกค่าอาหารในการประชุมจะเบิกได้ถ้ามีช่วงระยะเวลาการประชุมคาบเกี่ยวในมื้ออาหารนั้น ดังนั้น หากมีการประชุมถึงเวลาประมาณ 13.30 น. ก็สามารถเบิกค่าอาหารกลางวันได้
- กรณีเข้ารับการฝึกอบรม ณ กทม. วันที่ 1-3 สิงหาคม 2565 และ 4 สิงหาคม 2565 ไปติดต่อประสานงานกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ค่าที่พักวันที่วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เบิกเหมาจ่ายหรือเบิกจ่ายจริง ?
  ค่าที่พักในคืนวะนที่ 3 ให้เบิกเหมาจ่ายหรือจ่ายจริงก็ได้เนื่องจากเป็นการพักเพื่อรอติดต่อราชการ
- กรณีเดินทางเพื่อติดต่อประสานงานกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ วันที่ 1 สิงหาคม 2565 และเข้ารับการอบรมวันที่ 2-3 สิงหาคม 2565 ค่าที่พักวันที่ 1 เบิกเหมาจ่ายหรือเบิกจ่ายจริง ?
  ค่าที่พักในคืนวันที่ 1 ให้เบิกจ่ายจริง เนื่องจากเป็นการพักเพื่อรอเข้ารับการอบรม
- การจักฝึกอบรมบุคคลภายนอกเบิกค่าวิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ ชั่วโมงละ 1,200 บาท ได้หรือไม่ ?
  ไม่ได้ กรณีจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก วิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐไม่ว่าจะสังกัดส่วนราชการที่จัดฝึกอบรม หรือไม่ก็ตามให้ได้รับค่าสมนาคุณวิทยากรไม่เกิน ชั่วโมงละ 600 บาท
- กรณีได้รับการอนุมัติให้เข้าอบรม สัมนาโครงการหนึ่ง ผู้จัดไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยให้ผู้เข้าร่วมอบรมเบิกจากต้นสังกัด ถามว่า ค่าเช่าที่พักจะต้องเบิกในลักษณะเหมาจ่ายหรือใช้ใบเสร็จตามระเบียบฝึกอบรม ?
  ต้องเบิกในลักษณะจ่ายจริง ไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบการฝึกอบรม โดยต้องมีใบเสร็จค่าที่พัก และใบแสดงรายละเอียดการเข้าพักแนบเป็นหลักฐานการจ่ายด้วย
- การเบิกเบี้ยเลี้ยงกรณีไปร่วมประชุมราชการต้องหักมื้ออาหารหรือไม่ ?
  ไม่ต้อง เพราะการหักค่าอาหารออกจากเบี้ยเลี้ยงเดินทางจะหักเฉพาะการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรมเท่านั้น
- นาย ก และนาย ข ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการพร้อมกัน นาย ก ขอเบิกค่าที่พักเหมาจ่าย แต่นาย ข พักโรงแรมขอเบิกจ่ายจริงได้หรือไม่ ?
  ไม่ได้ การอนุมัติเดินทางเป็นหมู่คณะต้องเลือกเบิกเหมาจ่ายหรือจ่ายจริงเหมือนกันทั้งคณะไม่แยกบิล และจ่ายจริงต้องพักคู่ ยกเว้น กรณีไม่เหมาะสม หรือมีสิทธิได้พักเดี่ยว การเดินทางไปราชการในคราวเดียวกันเป็นหมู่คณะทุกคนต้องเลือกเบิกในลักษณะเดียวกัน
- การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง กรณีเดินทางมาเข้าอบรมนับเวลาเดินทางก่อนอบรมและหลังอบรม อย่างไร ?
  การนับเวลาเดินทางเพื่อเข้ารับการอบรม ให้นับตั้งแต่เวลาออกจากบ้านพัก จนกลับถึงบ้านพักและหักด้วยมื้ออาหารระหว่างการฝึกอบรมที่ทางโครงการจัดให้
- การประชุมคณะกรรมการ เวลา 15.00-16.30 น. ผู้จัดประชุมขออนุมัติเลี้ยง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มได้หรือไม่เนื่องจากประชุมเพียง 1.30 ชม.?
  ได้ เนื่องจากระเบียบไม่ได้กำหนดเกี่ยวกับระยะเวลาในการจัดประชุม
- จัดโครงการอบรมซึ่งได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ผู้จัดโครงการได้สำรองจ่าย และนำหลักฐานมาเบิกได้หรือไม่?
  โดยปกติให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ ในกรณีที่ต้องทดรองจ่ายเพื่อปฏิบัติราชการให้จ่ายจากเงินทดรองของราชการที่ส่วนราชการนั้นมีไว้ใช้จ่ายเพื่อความคล่องตัว
- เชิญข้าราชการบำนาญมาเป็นวิทยากร จ่ายค่าวิทยากรได้ในอัตราเท่าใด?
  ข้าราชการบำนาญ ถือว่ามิใช่บุคลากรภาครัฐ หากเชิญมาเป็นวิทยากรให้ถือเป็นบุคคลภายนอก ให้ใช้อัตราค่าสมนาคุณวิทยากรที่มิใช่บุคลากรของรัฐ
- กรณียืมเงินเพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการจัดอบรมใช้ใบสำคัญรับเงินของผู้จ้างเป็นหลักฐานการจ่ายได้หรือไม่?
  ไม่ได้ กรณีจ่ายเงินไปแล้วแต่ไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงิน จากผู้รับเงินได้ ให้ผู้จ่ายเงินนั้นทำใบรับรองการจ่ายเงินเพื่อนำมาเป็นเอกสารประกอบการขอ