แบบฟอร์มการประเมินผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง (ส่วนงานย่อย)

แบบฟอร์มการประเมินผลการควบคุมภายใน

แบบ ปค.มจร. 1-ส่วนงานย่อย

แบบ ปค.มจร. 4-ส่วนงานย่อย…

แบบ ปค.มจร. 5-ส่วนงานย่อย

แบบCSA ปค.มจร.5-ส่วนงานย่อย…

แบบติดตาม ปค.มจร. 5-ส่วนงานย่อย

แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยง

MCU_RM 0

MCU_RM 1

MCU_RM 2

MCU_RM 3

MCU_RM 4

MCU_RM 5