แบบฟอร์มการประเมินผลการควบคุมภายใน(ส่วนงานย่อย)

แบบฟอร์มการประเมินผลการควบคุมภายใน

แบบ ปค.มจร. 1-ส่วนงานย่อย doc

แบบ ปค.มจร. 1-ส่วนงานย่อย.pdf

แบบ ปค.มจร. 4-ส่วนงานย่อย doc

แบบ ปค.มจร. 4-ส่วนงานย่อย pdf

แบบ ปค.มจร. 5-ส่วนงานย่อย doc

แบบ ปค.มจร. 5-ส่วนงานย่อย pdf

แบบ วค.มจร. 1-ส่วนงานย่อย doc

แบบ วค.มจร. 1-ส่วนงานย่อย pdf

แบบ วค.มจร. 2-ส่วนงานย่อย doc

แบบ วค.มจร. 2-ส่วนงานย่อย pdf

internal-control-แบบสอบถาม มจร pdf

internal-control-แบบสอบถาม มจร doc