แบบฟอร์มการประเมินผลการควบคุมภายใน(ส่วนงานย่อย)

แบบฟอร์มการประเมินผลการควบคุมภายใน

  • หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

แบบ ปค.มจร. 1 doc

แบบ ปค.มจร. 1 pdf

  • รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

แบบ ปค.มจร. 4 doc

แบบ ปค.มจร. 4 pdf

  • รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

แบบ ปค.มจร. 5 doc

แบบ ปค.มจร. 5 pdf

  • รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

แบบติดตาม ปค.มจร. 5 doc

แบบติดตาม ปค.มจร. 5 pdf

  • หนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

แบบ วค.มจร. 1 doc

แบบ วค.มจร. 1 pdf

  • รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

แบบ วค.มจร. 2 doc

แบบ วค.มจร. 2pdf

  • แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA)

แบบCSA ปค.มจร.5 doc

แบบCSA ปค.มจร.5 pdf

  • แบบสอบถาม

internal-control-แบบสอบถาม มจร doc

internal-control-แบบสอบถาม มจร pdf

  • ตัวอย่างแบบประเมินการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย

เอกสารการส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ-พ.ศ.-2561