สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจ

ขนาดดาวน์โหลด
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
ประจำปี 2565
948KBDOWNLOAD
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของสำนักงาน
ตรวจสอบภายใน ประจำปี 2565
973KB DOWNLOAD