คู่มือการประเมินการปฏิบัติงาน

-แผนการบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน ปีการศึกษา 2561

-คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานบริหารความเสียง

-แนวปฏิบัติที่ดีการประกันคุณภาพภายใน

-คู่มือประกัน สนง.ตรวจสอบภายใน 2558 รวมเล่ม