แบบฟอร์มการควบคุมภายใน(รวม)

คู่มือประกัน สนง.ตรวจสอบภายใน 2558 รวมเล่ม

แผนพัฒนาสำนักงานตรวจสอบภายใน

คู่มือประกันคุณภาพ2559 

แนวปฏิบัติที่ดีการประกันคุณภาพภายใน

About the Author