Home

รายงานความคืบหน้าของระบบ MIS

by เว็บมาสเตอร์ | October 17, 2020 | ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการใช้ระบบ MIS ด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี...
อ่านต่อ

คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลการใช้ระบบ MIS

by เว็บมาสเตอร์ | October 17, 2020 | ข่าวประชาสัมพันธ์
ตามมติในที่ประชุม ในวันพุธ ที่ ๙ กันยายน...
อ่านต่อ

ประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้ระบบ MIS ด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชีและพัสดุ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

by เว็บมาสเตอร์ | September 11, 2020 | ข่าวกิจกรรม
ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๘๙๔/๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้ระบบ MIS...
อ่านต่อ

โครงการจัดการความเสี่ยงบัณฑิตวิทยาลัย

by เว็บมาสเตอร์ | August 27, 2020 | ข่าวกิจกรรม
เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ....
อ่านต่อ

กิจกรรมเชิงปฏิบัตการทบทวนบทเรียนการปฏิบัติงาน ( After Action Review : AAR ) โครงการวันบุรพาจารย์

by เว็บมาสเตอร์ | August 6, 2020 | ข่าวกิจกรรม
สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ดำเนินโครงการวันบุรพาจารย์ เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วนั้น เพื่อเป็นการรวบรวมปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานวันบุรพาจารย์...
อ่านต่อ

อบรมโครงการจัดการความรู้และพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

by เว็บมาสเตอร์ | August 6, 2020 | ข่าวกิจกรรม
เมื่อระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม – ๑...
อ่านต่อ

ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง วิเคราะห์ ระบุปัจจัยความเสี่ยง

by เว็บมาสเตอร์ | June 18, 2020 | ข่าวกิจกรรม
สำนักงานตรวจสอบภายในได้ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง วิเคราะห์ ระบุปัจจัยความเสี่ยง เป็นแนวทางให้วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรีและกองนิติการได้ดำเนินการต่อไป วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี...
อ่านต่อ

ติดต่อส่วนงาน

สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย 13170 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  0-3524-8082