Home

การประชุม คณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

by เว็บมาสเตอร์ | June 30, 2018 | ข่าวกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา ครั้งที่  ๒/๒๕๖๑ วันเสาร์ที่...
อ่านต่อ

ปฏิทินลงตรวจการประเมินการปฏิบัติงาน

by เว็บมาสเตอร์ | May 25, 2018 | ข่าวประชาสัมพันธ์
เพื่อให้ทุกส่วนงานเตรียมพร้อมสำหรับรับการตรวจการประเมินการปฏิบัติงาน ที่จะมีขึ้นในเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561...
อ่านต่อ

แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน

by เว็บมาสเตอร์ | May 18, 2018 | ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน สามารถเข้าไปดาวน์โหลด กันได้ที่ http://audit.mcu.ac.th นะคะ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่...
อ่านต่อ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการใช้งาน “Google Drive File Stream”

by เว็บมาสเตอร์ | May 18, 2018 | ข่าวกิจกรรม
ในวันจันทร์ที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑...
อ่านต่อ