บุคลากร

บุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน

 

พระมหาไพรัชน์ ธมมฺทีโป

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายตรวจสอบ

 
พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต

รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

นางมาลีรัตน์ พัฒนตั้งสกุล

รองผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

 

 
นางสาวพัทยา สิงห์คำมา

นักวิชาการการเงินและบัญชี

นางสาวอโนทัย บุญทัน

นักวิชาการการเงินและบัญชี

นางสาวณัฐชา ทองภูสวรรค์

นักวิชาการการเงินและบัญชี