ทบทวนกระบวนงาน การจัดวางระบบการควบคุมภายใน การประเมินผลและการจัดทำรายงาน

ในวันศุกร์ ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานตรวจสอบภายใน นำโดยพระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต รักษาการผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน และ นางมาลีรัตน์ พัฒนตั้งสกุล รองผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยบุคลากรประจำสำนักงานตรวจสอบภายใน ได้รับเกียรติไปเป็นวิทยากรอบรมและทบทวนกระบวนงาน การจัดวางระบบการควบคุมภายใน การประเมินผลและการจัดทำรายงาน หลักเกณฑ์ต่างๆ ร่วมกับสำนักหอมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุมสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศชั้น ๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

Read More

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำสำนักทะเบียนและวัดผล

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม พระมงคลสิทธาจารย์ (หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก) อาคารเรียนรวมโซน B ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้ความร่วมประชุมเรื่องการบริหารความเสี่ยง และทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง วิเคราะห์ ระบุปัจจัยความเสี่ยง เป็นแนวทางให้สำนักทะเบียนและวัดผลได้ดำเนินการต่อไป  

Read More