การนำเสนอผลงานแนววิธีปฏิบัติ ที่เป็นเลิศ ด้านการจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้อง IMIND ชั้น ๒ และห้องสัมมนาปัญญา ชั้น ๔ อาคารพระพรหมบัณฑิต วิทยาลัยพุทธนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ได้มีการนำเสนอผลงานแนววิธีปฏิบัติ ที่เป็นเลิศ ด้านการจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๒ ระดับส่วนงานและระดับบุคคล ในส่วนกลางและวิทยาเขตในกำกับของส่วนกลาง ๒๔ ส่วนงานและวิทยาเขตและวิทยาลัยในกำกับของวิทยาเขต ๒๖ ส่วนงาน

 

สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้นำเสนอรายงานการจัดการความรู้ระดับส่วนงาน เรื่อง การตรวจประเมินการปฏิบัติงาน และรับฟังการนำเสนอของส่วนงานอื่นๆ ทั้งส่วนกลางและวิทยาเขต เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →