ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำสำนักทะเบียนและวัดผล

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม พระมงคลสิทธาจารย์ (หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก) อาคารเรียนรวมโซน B ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้ความร่วมประชุมเรื่องการบริหารความเสี่ยง และทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง วิเคราะห์ ระบุปัจจัยความเสี่ยง เป็นแนวทางให้สำนักทะเบียนและวัดผลได้ดำเนินการต่อไป

 

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →