รายงานมติการประชุมผู้บริหารส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประเมิน

ในวันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน พร้อมคณะ ได้เข้าพบพระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เพื่อรายงานมติการประชุมผู้บริหารส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประเมิน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
เมื่อวันพุธที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Workflow) ประจำส่วนงาน เพื่อนำไปกำกับ ติดตาม ส่วนงานภายใต้กำกับให้ปฏิบัติตามมติการประชุมดังกล่าว โดยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศได้มอบหมายให้ประสานงานกับผู้บริหารส่วนงานในกำกับของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศเพื่อดำเนินการต่อไป

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →