ให้คำปรึกษาในการตอบข้อชี้แจงต่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักงานตรวจสอบภายใน นำโดย นางมาลีรัตน์ พัฒนตั้งสกุล รองผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน ได้ให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่จากวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี เกี่ยวกับการตอบข้อชี้แจงในประเด็นต่างๆ เพื่อที่จะประสานงานและรวบรวมนำข้อชี้แจงของทุกส่วนงานรายงานต่อทางเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินต่อไป  

Read More

ทบทวนกระบวนงาน การจัดวางระบบการควบคุมภายใน การประเมินผลและการจัดทำรายงาน

ในวันศุกร์ ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานตรวจสอบภายใน นำโดยพระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต รักษาการผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน และ นางมาลีรัตน์ พัฒนตั้งสกุล รองผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยบุคลากรประจำสำนักงานตรวจสอบภายใน ได้รับเกียรติไปเป็นวิทยากรอบรมและทบทวนกระบวนงาน การจัดวางระบบการควบคุมภายใน การประเมินผลและการจัดทำรายงาน หลักเกณฑ์ต่างๆ ร่วมกับสำนักหอมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุมสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศชั้น ๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

Read More

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำสำนักทะเบียนและวัดผล

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม พระมงคลสิทธาจารย์ (หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก) อาคารเรียนรวมโซน B ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้ความร่วมประชุมเรื่องการบริหารความเสี่ยง และทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง วิเคราะห์ ระบุปัจจัยความเสี่ยง เป็นแนวทางให้สำนักทะเบียนและวัดผลได้ดำเนินการต่อไป  

Read More

จัดแสดงนิทรรศการการจัดการความรู้

สำนักงานตรวจสอบภายในได้นำเสนอผลงานและจัดแสดงนิทรรศการการจัดการความรู้ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ณ อาคาร มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้บริหาร คณะกรรมการ ได้เข้าเยียมชมและประเมินผลการจัดการแสดงนิทรรศการ   สำหรับท่านที่สนใจ ผลงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน เรื่อง การตรวจประเมินการปฏิบัติงาน สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ KM-Exhibition-สำนักงานตรวจสอบภายใน

Read More

การนำเสนอผลงานแนววิธีปฏิบัติ ที่เป็นเลิศ ด้านการจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้อง IMIND ชั้น ๒ และห้องสัมมนาปัญญา ชั้น ๔ อาคารพระพรหมบัณฑิต วิทยาลัยพุทธนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ได้มีการนำเสนอผลงานแนววิธีปฏิบัติ ที่เป็นเลิศ ด้านการจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๒ ระดับส่วนงานและระดับบุคคล ในส่วนกลางและวิทยาเขตในกำกับของส่วนกลาง ๒๔ ส่วนงานและวิทยาเขตและวิทยาลัยในกำกับของวิทยาเขต ๒๖ ส่วนงาน   สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้นำเสนอรายงานการจัดการความรู้ระดับส่วนงาน เรื่อง …

Read More

ตรวจประเมินการปฏิบัติงาน วันจันทร์ ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

วันจันทร์ ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่วนงานที่ได้รับการตรวจประเมินการปฏิบัติงานมี ๒ ที่ คือ ๑. กองสื่อสารองค์กร พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม,ดร.  ประธาน ดร.หัฐกรณ์ แก่นท้าว  กรรมการ พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี  กรรมการและเลขานุการ   ๒. สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ผศ.ดร. ประธาน รศ.ดร.โกนิฎฐ์ ศรีทอง กรรมการ …

Read More

ตรวจประเมินการปฏิบัติงาน วันศุกร์ ที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

วันศุกร์ ที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่วนงานที่ได้รับการตรวจประเมินการปฏิบัติงานมี ๑ ที่ คือ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ พระศรีศาสนบัณฑิต,ผศ.  ประธาน พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี  กรรมการ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ,ผศ.ดร.  กรรมการและเลขานุการ บัดนี้ได้ทำการตรวจประเมินการปฏิบัติงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงานได้ทำการตรวจและให้ข้อเสนอแนะคำแนะนำ ให้แต่ละส่วนงานไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาการทำงานให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้นต่อไป      

Read More

ตรวจประเมินการปฏิบัติงาน วันจันทร์ ที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

วันจันทร์ ที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่วนงานที่ได้รับการตรวจประเมินการปฏิบัติงานมี ๓ ที่ คือ ๑. ส่วนธรรมนิเทศ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร.  ประธาน ดร.หัฐกรณ์ แก่นท้าว  กรรมการ พระมหาประยูร โชติวโร  กรรมการและเลขานุการ ๒. อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต ประธาน ดร.จเด็ด โพธิ์ศรีทอง กรรมการ …

Read More

ตรวจประเมินการปฏิบัติงาน วันเสาร์ ที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

วันเสาร์ ที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่วนงานที่ได้รับการตรวจประเมินการปฏิบัติงานมี ๓ ที่ คือ ๑. สำนักทะเบียนและวัดผล พระศรีศาสนบัณฑิต,ผศ.ดร.  ประธาน พระมหาชำนาญ มหาชาโน,ดร.  กรรมการ พระวิศิษฐกุล สิริปญฺโญ  กรรมการและเลขานุการ       ๒. ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร.   ประธาน พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี  กรรมการ …

Read More

ตรวจประเมินการปฏิบัติงาน วันศุกร์ ที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

วันศุกร์ ที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่วนงานที่ได้รับการตรวจประเมินการปฏิบัติงานมี ๒ ที่ คือ ๑. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม,ดร.  ประธาน พระมหาประยูร โชติวโร  กรรมการ พระมหาชำนาญ มหาชาโน,ดร.  กรรมการและเลขานุการ   ๒. สถาบันวิปัสสนาธุระ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ผศ.ดร.   ประธาน พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต  กรรมการ …

Read More