จัดแสดงนิทรรศการการจัดการความรู้

สำนักงานตรวจสอบภายในได้นำเสนอผลงานและจัดแสดงนิทรรศการการจัดการความรู้ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ณ อาคาร มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้บริหาร คณะกรรมการ ได้เข้าเยียมชมและประเมินผลการจัดการแสดงนิทรรศการ   สำหรับท่านที่สนใจ ผลงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน เรื่อง การตรวจประเมินการปฏิบัติงาน สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ KM-Exhibition-สำนักงานตรวจสอบภายใน

Read More

การนำเสนอผลงานแนววิธีปฏิบัติ ที่เป็นเลิศ ด้านการจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้อง IMIND ชั้น ๒ และห้องสัมมนาปัญญา ชั้น ๔ อาคารพระพรหมบัณฑิต วิทยาลัยพุทธนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ได้มีการนำเสนอผลงานแนววิธีปฏิบัติ ที่เป็นเลิศ ด้านการจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๒ ระดับส่วนงานและระดับบุคคล ในส่วนกลางและวิทยาเขตในกำกับของส่วนกลาง ๒๔ ส่วนงานและวิทยาเขตและวิทยาลัยในกำกับของวิทยาเขต ๒๖ ส่วนงาน   สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้นำเสนอรายงานการจัดการความรู้ระดับส่วนงาน เรื่อง …

Read More

ตรวจประเมินการปฏิบัติงาน วันจันทร์ ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

วันจันทร์ ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่วนงานที่ได้รับการตรวจประเมินการปฏิบัติงานมี ๒ ที่ คือ ๑. กองสื่อสารองค์กร พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม,ดร.  ประธาน ดร.หัฐกรณ์ แก่นท้าว  กรรมการ พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี  กรรมการและเลขานุการ   ๒. สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ผศ.ดร. ประธาน รศ.ดร.โกนิฎฐ์ ศรีทอง กรรมการ …

Read More

ตรวจประเมินการปฏิบัติงาน วันศุกร์ ที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

วันศุกร์ ที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่วนงานที่ได้รับการตรวจประเมินการปฏิบัติงานมี ๑ ที่ คือ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ พระศรีศาสนบัณฑิต,ผศ.  ประธาน พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี  กรรมการ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ,ผศ.ดร.  กรรมการและเลขานุการ บัดนี้ได้ทำการตรวจประเมินการปฏิบัติงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงานได้ทำการตรวจและให้ข้อเสนอแนะคำแนะนำ ให้แต่ละส่วนงานไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาการทำงานให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้นต่อไป      

Read More

ตรวจประเมินการปฏิบัติงาน วันจันทร์ ที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

วันจันทร์ ที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่วนงานที่ได้รับการตรวจประเมินการปฏิบัติงานมี ๓ ที่ คือ ๑. ส่วนธรรมนิเทศ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร.  ประธาน ดร.หัฐกรณ์ แก่นท้าว  กรรมการ พระมหาประยูร โชติวโร  กรรมการและเลขานุการ ๒. อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต ประธาน ดร.จเด็ด โพธิ์ศรีทอง กรรมการ …

Read More

ตรวจประเมินการปฏิบัติงาน วันเสาร์ ที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

วันเสาร์ ที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่วนงานที่ได้รับการตรวจประเมินการปฏิบัติงานมี ๓ ที่ คือ ๑. สำนักทะเบียนและวัดผล พระศรีศาสนบัณฑิต,ผศ.ดร.  ประธาน พระมหาชำนาญ มหาชาโน,ดร.  กรรมการ พระวิศิษฐกุล สิริปญฺโญ  กรรมการและเลขานุการ       ๒. ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร.   ประธาน พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี  กรรมการ …

Read More

ตรวจประเมินการปฏิบัติงาน วันศุกร์ ที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

วันศุกร์ ที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่วนงานที่ได้รับการตรวจประเมินการปฏิบัติงานมี ๒ ที่ คือ ๑. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม,ดร.  ประธาน พระมหาประยูร โชติวโร  กรรมการ พระมหาชำนาญ มหาชาโน,ดร.  กรรมการและเลขานุการ   ๒. สถาบันวิปัสสนาธุระ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ผศ.ดร.   ประธาน พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต  กรรมการ …

Read More

ตรวจประเมินการปฏิบัติงาน วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่วนงานที่ได้รับการตรวจประเมินการปฏิบัติงานมี ๒ ที่ คือ ๑. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม,ดร.  ประธาน ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต  กรรมการ พระครูพิศาลสรวุฒิ  กรรมการและเลขานุการ ๒. สถาบันภาษา พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต พระมหาชำนาญ มหาชาโน,ดร.  กรรมการ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ,ผศ.  กรรมการและเลขานุการ …

Read More

ตรวจประเมินการปฏิบัติงาน วันพุธ ที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

วันพุธ ที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่วนงานที่ได้รับการตรวจประเมินการปฏิบัติงานมี ๒ ที่ คือ ๑. สำนักงานตรวจสอบภายใน พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ผศ.  ประธาน รศ.ดร.โกนิฎฐ์ ศรีทอง  กรรมการ พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี  กรรมการและเลขานุการ ๒. กองกลาง พระสิริชัยโสภณ   ประธาน พระมหาชำนาญ มหาชาโน,ดร.  กรรมการ นายธนันท์รัฐ ประเสริฐศิลป์  …

Read More

ตรวจประเมินการปฏิบัติงาน วันจันทร์ ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

วันจันทร์ ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่วนงานที่ได้รับการตรวจประเมินการปฏิบัติงานมี ๒ ที่ คือ   ๑. กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ พระศรีศาสนบัณฑิต,ผศ.  ประธาน พระครูภาวนาสารบัณฑิต  กรรมการ  พระวิศิษฐกุล สิริปญฺโญ  กรรมการและเลขานุการ ๒. สำนักงานประกันคุณภาพ  พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต  ประธาน พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ,ผศ.  กรรมการ นายธนันท์รัฐ ประเสริฐศิลป์  …

Read More