ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งที่๑/๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมออนไลน์ Zoom ชั้น ๔ ห้อง ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งที่๑/๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาร่างคู่มือประเมินการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ และรายงานผลการดำเนินงานโครงการตรวจประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา …

Read More

เสริมสร้างขวัญกำลังแก่บุคลากรในสำนักงานในภาวะระบาดของโคโรน่าไวรัส (COVID-19)

24 มีนาคม 2563 สำนักงานตรวจสอบภายใน โดย พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต ผศ. รักษาการผู้อำนวยการ เสริมสร้างขวัญกำลังแก่บุคลากรในสำนักงานในภาวะระบาดของโคโรน่าไวรัส (COVID-19) ด้วยการทำประกันสุขภาพให้แก่บุคลากรในสำนักงานทุกคน ทั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการปัจจัยความเสี่ยงภายนอกประจำสำนักงานตรวจสอบภายในด้วย

Read More

การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

17 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศได้นิมนต์ พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต ผศ. รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นวิทยากรบรรยายเสริมความรู้และเพิ่มทักษะเกี่ยวกับการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักหอสมุดเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามนโยบายของอธิการบดีที่มอบไว้ในการประชุมผู้บริหารระดับสูงจากส่วนงานวิทยาเขต วิทยาลัย คณะ สถาบัน สำนัก ศูนย์ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เกี่ยวกับการจัดวางระบบการควบคุมภายในที่จะต้องดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายและให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมมอบนโยบายการใช้ระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในเป็นกลไกสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยให้สำนักงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ประสานการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายต่อไป โดยในที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความรู้และทำความเข้าใจความหมาย …

Read More

ให้คำปรึกษาในการตอบข้อชี้แจงต่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักงานตรวจสอบภายใน นำโดย นางมาลีรัตน์ พัฒนตั้งสกุล รองผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน ได้ให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่จากวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี เกี่ยวกับการตอบข้อชี้แจงในประเด็นต่างๆ เพื่อที่จะประสานงานและรวบรวมนำข้อชี้แจงของทุกส่วนงานรายงานต่อทางเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินต่อไป  

Read More

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงสำหรับจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2563

Google From https://forms.gle/zVUHxt8xtbyQJwLg7 หรือ DOWLOAD แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงสำหรับจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2563 doc แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงสำหรับจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2563 pdf

Read More

ทบทวนกระบวนงาน การจัดวางระบบการควบคุมภายใน การประเมินผลและการจัดทำรายงาน

ในวันศุกร์ ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานตรวจสอบภายใน นำโดยพระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต รักษาการผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน และ นางมาลีรัตน์ พัฒนตั้งสกุล รองผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยบุคลากรประจำสำนักงานตรวจสอบภายใน ได้รับเกียรติไปเป็นวิทยากรอบรมและทบทวนกระบวนงาน การจัดวางระบบการควบคุมภายใน การประเมินผลและการจัดทำรายงาน หลักเกณฑ์ต่างๆ ร่วมกับสำนักหอมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุมสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศชั้น ๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

Read More

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำสำนักทะเบียนและวัดผล

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม พระมงคลสิทธาจารย์ (หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก) อาคารเรียนรวมโซน B ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้ความร่วมประชุมเรื่องการบริหารความเสี่ยง และทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง วิเคราะห์ ระบุปัจจัยความเสี่ยง เป็นแนวทางให้สำนักทะเบียนและวัดผลได้ดำเนินการต่อไป  

Read More

จัดแสดงนิทรรศการการจัดการความรู้

สำนักงานตรวจสอบภายในได้นำเสนอผลงานและจัดแสดงนิทรรศการการจัดการความรู้ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ณ อาคาร มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้บริหาร คณะกรรมการ ได้เข้าเยียมชมและประเมินผลการจัดการแสดงนิทรรศการ   สำหรับท่านที่สนใจ ผลงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน เรื่อง การตรวจประเมินการปฏิบัติงาน สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ KM-Exhibition-สำนักงานตรวจสอบภายใน

Read More

การนำเสนอผลงานแนววิธีปฏิบัติ ที่เป็นเลิศ ด้านการจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้อง IMIND ชั้น ๒ และห้องสัมมนาปัญญา ชั้น ๔ อาคารพระพรหมบัณฑิต วิทยาลัยพุทธนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ได้มีการนำเสนอผลงานแนววิธีปฏิบัติ ที่เป็นเลิศ ด้านการจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๒ ระดับส่วนงานและระดับบุคคล ในส่วนกลางและวิทยาเขตในกำกับของส่วนกลาง ๒๔ ส่วนงานและวิทยาเขตและวิทยาลัยในกำกับของวิทยาเขต ๒๖ ส่วนงาน   สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้นำเสนอรายงานการจัดการความรู้ระดับส่วนงาน เรื่อง …

Read More

ตรวจประเมินการปฏิบัติงาน วันจันทร์ ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

วันจันทร์ ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่วนงานที่ได้รับการตรวจประเมินการปฏิบัติงานมี ๒ ที่ คือ ๑. กองสื่อสารองค์กร พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม,ดร.  ประธาน ดร.หัฐกรณ์ แก่นท้าว  กรรมการ พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี  กรรมการและเลขานุการ   ๒. สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ผศ.ดร. ประธาน รศ.ดร.โกนิฎฐ์ ศรีทอง กรรมการ …

Read More