ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินลงตรวจการประเมินการปฏิบัติงาน

เพื่อให้ทุกส่วนงานเตรียมพร้อมสำหรับรับการตรวจการประเมินการปฏิบัติงาน ที่จะมีขึ้นในเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 นี้ ทางสำนักงานตรวจสอบภายในได้จัดทำปฏิทินการลงตรวจมาให้ท่านได้เตรียมความพร้อม ตามไฟล์แนบ ปฏิทินลงตรวจประเมินการปฏิบัติงาน60 (ส่วนงานสนับสนุน)

Read More

แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน

เอกสารการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน สามารถเข้าไปดาวน์โหลด กันได้ที่ http://audit.mcu.ac.th นะคะ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อโนทัย บุญทัน (แป๋ว) กลุ่มงานระบบตรวจสอบและควบคุมภายใน สำนักงานตรวจสอบภายใน เบอร์ภายใน 8789

Read More

ประชมุคณะกรรมการประสานงานเตรียมข้อมูลเสนอสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

    วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 09.40 น. พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต รักษาการผู้อำนวนการสำนักงานตรวจสอบภายใน ได้รับมอบหมายจากพระราชวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานเตรียมข้อมูลเสนอสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ณ ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมีกรรมการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการจัดทำรายงาานงบการเงินของส่วนงานของมหาวิทยาลัยทั้งส่วนกลางและภูมิภาคเข้าร่วมประชุม ในการนี้ได้เชิยผู้สอบบัญชีจากสำนังานตรวจเงินแผ่นดิน ประกอบด้วย นางสาวรุ่งฤดี จันทิมา นักวิชาการตรวจเงนแผ่นดินชำนาญการพร้อมคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ความรู้และข้อสังเกตการจัดทำงบการเงินภาพรวมของมหาวิทยาลัยด้วย ในภาคบ่ายมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงรายงานทางการเงิน โดยมีนางมาลีรัตน์ พัฒนตั้งสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน และนางสุรภา ศรีวิชัย หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี อธิบายแนวทางการดำเนิินการ จากนั้น พระราชวรเมธี รองอธิการฝ่ายบริหาร และพระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป ผู้ช่วยอธิการฝ่ายตรวจสอบ…

Read More

การตรวจประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจสอบภายใน

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ คณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ได้เข้าตรวจการประกันคุณภาพภายในของสำนักงานตรวจสอบภายใน ณ ห้อง ๓๐๓ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมี คณะกรรมการตรวจประกัน ดังต่อไปนี้ ๑. พระครูสิริชัยโสภณ                   ประธาน ๒. พระมหาดำรงค์ สิริคุตฺโต         กรรมการ ๓. ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์…

Read More

พระปิยมหาราชกับการศึกษาสงฆ์และเทศน์มหาชาติ ๔ ภาค

  พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง พระปิยมหาราชกับการศึกษาคณะสงฆ์ เสร็จแล้วมีการบังสุกุลอุทิศถวายพระราชกุศลโดยพระสงฆ์ไทใหญ่ และพระสงฆ์ลาว ในภาคบ่ายมีการเทศมหาชาติ ๔ ภาคเฉลิมพระเกียรติ โดยผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมทำบุญบริจาคกัณฑ์เทศน์จำนวนมาก

Read More

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร จัดประชุมเพื่อมอบแนวนโยบายการบริหารและการพัฒนางาน ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และการตรวจสอบภายใน

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร จัดประชุมเพื่อมอบแนวนโยบายการบริหารและการพัฒนางาน ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และการตรวจสอบภายใน ในวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

Read More

พระราชวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและทรัพย์สิน คณะทำงานสำนักงานตรวจสอบภายใน กองคลังและทรัพย์สิน ม.มหาจุฬาฯ เตรียมเสนอรายงานงบการเงินปี 2556 ต่อสภามหาวิทยาลัย

  พระราชวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและทรัพย์สิน คณะทำงานสำนักงานตรวจสอบภายใน กองคลังและทรัพย์สิน ม.มหาจุฬาฯ เตรียมเสนอรายงานงบการเงินปี 2556 ต่อสภามหาวิทยาลัย อันจะมีผลให้งบการเงินมีสถานะเป็นปัจจุบัน

Read More

สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ยินดีต้อนรับ

Read More

กองคลังและทรัพย์สิน ร่วมกับ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี ๒๕๕๖

  วันนี้ (วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๐๐ น. ฝ่ายการเงินและฝ่ายบัญชี กองคลังและทรัพย์สิน ร่วมกับ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี ๒๕๕๖ ทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งจัดอบรม ๕ ชั่วโมง โดยเริ่มตั้งแต่ ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C๑๑๕ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย ซึ่งมีผู้บริหาร-เจ้าหน้าที่ มจร วังน้อย ได้ให้เกียรติเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก อาทิ พระมหาเจิม สุวโจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ,…

Read More