ตรวจประเมินการปฏิบัติงาน วันจันทร์ ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

วันจันทร์ ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ส่วนงานที่ได้รับการตรวจประเมินการปฏิบัติงานมี ๒ ที่ คือ

๑. กองสื่อสารองค์กร

พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม,ดร.  ประธาน

ดร.หัฐกรณ์ แก่นท้าว  กรรมการ

พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี  กรรมการและเลขานุการ

 

๒. สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา

พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ผศ.ดร. ประธาน

รศ.ดร.โกนิฎฐ์ ศรีทอง กรรมการ

พระมหาชำนาญ มหาชาโน,ดร.  กรรมการและเลขานุการ

บัดนี้ได้ทำการตรวจประเมินการปฏิบัติงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงานได้ทำการตรวจและให้ข้อเสนอแนะคำแนะนำ ให้แต่ละส่วนงานไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาการทำงานให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้นต่อไป

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →