ตรวจประเมินการปฏิบัติงาน วันศุกร์ ที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

วันศุกร์ ที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ส่วนงานที่ได้รับการตรวจประเมินการปฏิบัติงานมี ๑ ที่ คือ

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

พระศรีศาสนบัณฑิต,ผศ.  ประธาน

พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี  กรรมการ

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ,ผศ.ดร.  กรรมการและเลขานุการ

บัดนี้ได้ทำการตรวจประเมินการปฏิบัติงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงานได้ทำการตรวจและให้ข้อเสนอแนะคำแนะนำ ให้แต่ละส่วนงานไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาการทำงานให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้นต่อไป

   

 

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →