ทบทวนกระบวนงาน การจัดวางระบบการควบคุมภายใน การประเมินผลและการจัดทำรายงาน

ในวันศุกร์ ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานตรวจสอบภายใน นำโดยพระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต รักษาการผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน และ นางมาลีรัตน์ พัฒนตั้งสกุล รองผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยบุคลากรประจำสำนักงานตรวจสอบภายใน ได้รับเกียรติไปเป็นวิทยากรอบรมและทบทวนกระบวนงาน การจัดวางระบบการควบคุมภายใน การประเมินผลและการจัดทำรายงาน หลักเกณฑ์ต่างๆ ร่วมกับสำนักหอมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุมสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศชั้น ๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →