ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทบทวนเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติงาน กับสถาบันภาษา

ในวันพุธที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานตรวจสอบภายใน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทบทวนเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน (workflow) ร่วมกับสถาบันภาษา ณ ห้องประชุมสถาบันภาษา โซน D อาคารเรียนรวม

Read More

ประชุมผู้บริหารส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา

ในวันพุธที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้จัดประชุมผู้บริหารส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี #สืบเนื่องด้วยคณะกรรมการประกันคุณภาพในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ได้มีมติอนุมัติและมอบให้ #สำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นผู้ดำเนินการตรวจประเมิน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ทั้งนี้ สำนักงานตรวจสอบภายใน จะนำข้อเสนอแนะการปรับปรุงเกณฑ์การตรวจ และแนวทางการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จากที่ประชุม มาดำเนินการต่อไป  

Read More

ประชมุคณะกรรมการประสานงานเตรียมข้อมูลเสนอสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

    วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 09.40 น. พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต รักษาการผู้อำนวนการสำนักงานตรวจสอบภายใน ได้รับมอบหมายจากพระราชวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานเตรียมข้อมูลเสนอสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ณ ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมีกรรมการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการจัดทำรายงาานงบการเงินของส่วนงานของมหาวิทยาลัยทั้งส่วนกลางและภูมิภาคเข้าร่วมประชุม ในการนี้ได้เชิยผู้สอบบัญชีจากสำนังานตรวจเงินแผ่นดิน ประกอบด้วย นางสาวรุ่งฤดี จันทิมา นักวิชาการตรวจเงนแผ่นดินชำนาญการพร้อมคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ความรู้และข้อสังเกตการจัดทำงบการเงินภาพรวมของมหาวิทยาลัยด้วย ในภาคบ่ายมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงรายงานทางการเงิน โดยมีนางมาลีรัตน์ พัฒนตั้งสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน และนางสุรภา ศรีวิชัย หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี อธิบายแนวทางการดำเนิินการ จากนั้น พระราชวรเมธี รองอธิการฝ่ายบริหาร และพระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป ผู้ช่วยอธิการฝ่ายตรวจสอบ…

Read More

การตรวจประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจสอบภายใน

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ คณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ได้เข้าตรวจการประกันคุณภาพภายในของสำนักงานตรวจสอบภายใน ณ ห้อง ๓๐๓ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมี คณะกรรมการตรวจประกัน ดังต่อไปนี้ ๑. พระครูสิริชัยโสภณ                   ประธาน ๒. พระมหาดำรงค์ สิริคุตฺโต         กรรมการ ๓. ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์…

Read More