ตรวจประเมินการปฏิบัติงาน วันศุกร์ ที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

วันศุกร์ ที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่วนงานที่ได้รับการตรวจประเมินการปฏิบัติงานมี ๑ ที่ คือ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ พระศรีศาสนบัณฑิต,ผศ.  ประธาน พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี  กรรมการ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ,ผศ.ดร.  กรรมการและเลขานุการ บัดนี้ได้ทำการตรวจประเมินการปฏิบัติงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงานได้ทำการตรวจและให้ข้อเสนอแนะคำแนะนำ ให้แต่ละส่วนงานไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาการทำงานให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้นต่อไป      

Read More

ตรวจประเมินการปฏิบัติงาน วันจันทร์ ที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

วันจันทร์ ที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่วนงานที่ได้รับการตรวจประเมินการปฏิบัติงานมี ๓ ที่ คือ ๑. ส่วนธรรมนิเทศ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร.  ประธาน ดร.หัฐกรณ์ แก่นท้าว  กรรมการ พระมหาประยูร โชติวโร  กรรมการและเลขานุการ ๒. อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต ประธาน ดร.จเด็ด โพธิ์ศรีทอง กรรมการ …

Read More

ตรวจประเมินการปฏิบัติงาน วันเสาร์ ที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

วันเสาร์ ที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่วนงานที่ได้รับการตรวจประเมินการปฏิบัติงานมี ๓ ที่ คือ ๑. สำนักทะเบียนและวัดผล พระศรีศาสนบัณฑิต,ผศ.ดร.  ประธาน พระมหาชำนาญ มหาชาโน,ดร.  กรรมการ พระวิศิษฐกุล สิริปญฺโญ  กรรมการและเลขานุการ       ๒. ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร.   ประธาน พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี  กรรมการ …

Read More

ตรวจประเมินการปฏิบัติงาน วันศุกร์ ที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

วันศุกร์ ที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่วนงานที่ได้รับการตรวจประเมินการปฏิบัติงานมี ๒ ที่ คือ ๑. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม,ดร.  ประธาน พระมหาประยูร โชติวโร  กรรมการ พระมหาชำนาญ มหาชาโน,ดร.  กรรมการและเลขานุการ   ๒. สถาบันวิปัสสนาธุระ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ผศ.ดร.   ประธาน พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต  กรรมการ …

Read More

ตรวจประเมินการปฏิบัติงาน วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่วนงานที่ได้รับการตรวจประเมินการปฏิบัติงานมี ๒ ที่ คือ ๑. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม,ดร.  ประธาน ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต  กรรมการ พระครูพิศาลสรวุฒิ  กรรมการและเลขานุการ ๒. สถาบันภาษา พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต พระมหาชำนาญ มหาชาโน,ดร.  กรรมการ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ,ผศ.  กรรมการและเลขานุการ …

Read More

ตรวจประเมินการปฏิบัติงาน วันพุธ ที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

วันพุธ ที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่วนงานที่ได้รับการตรวจประเมินการปฏิบัติงานมี ๒ ที่ คือ ๑. สำนักงานตรวจสอบภายใน พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ผศ.  ประธาน รศ.ดร.โกนิฎฐ์ ศรีทอง  กรรมการ พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี  กรรมการและเลขานุการ ๒. กองกลาง พระสิริชัยโสภณ   ประธาน พระมหาชำนาญ มหาชาโน,ดร.  กรรมการ นายธนันท์รัฐ ประเสริฐศิลป์  …

Read More

ตรวจประเมินการปฏิบัติงาน วันจันทร์ ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

วันจันทร์ ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่วนงานที่ได้รับการตรวจประเมินการปฏิบัติงานมี ๒ ที่ คือ   ๑. กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ พระศรีศาสนบัณฑิต,ผศ.  ประธาน พระครูภาวนาสารบัณฑิต  กรรมการ  พระวิศิษฐกุล สิริปญฺโญ  กรรมการและเลขานุการ ๒. สำนักงานประกันคุณภาพ  พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต  ประธาน พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ,ผศ.  กรรมการ นายธนันท์รัฐ ประเสริฐศิลป์  …

Read More

การตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงวันเสาร์ ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ได้เริ่มเป็นสัปดาห์แรกของการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน โดยที่แรกเริ่มจาก สำนักงานพระสอนศีลธรรม กองกิจการนิสิต กองกิจการพิเศษ กองกิจการวิทยาเขต กองคลังและทรัพย์สิน กองนิติการ กองแผนงาน กองวิชาการ และกองวิเทศสัมพันธ์ ตามลำดับ ทั้งนี้ได้ทำการตรวจประเมินการปฏิบัติงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงานได้ทำการตรวจและให้ข้อเสนอแนะคำแนะนำ ให้แต่ละส่วนงานไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาการทำงานให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้นต่อไป        …

Read More

การประชุมคณะทำงานตรวจประเมินการปฏิบัติงานฯ

วันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

Read More

ทบทวนเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติงาน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

ในวันจันทร์ ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงานตรวจสอบภายในได้ลงพื้นที่ ทบทวนเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติงาน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการรับการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ที่จะมีขึ้นในเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นี้

Read More