ตรวจประเมินการปฏิบัติงาน วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่วนงานที่ได้รับการตรวจประเมินการปฏิบัติงานมี ๒ ที่ คือ ๑. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม,ดร.  ประธาน ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต  กรรมการ พระครูพิศาลสรวุฒิ  กรรมการและเลขานุการ ๒. สถาบันภาษา พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต พระมหาชำนาญ มหาชาโน,ดร.  กรรมการ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ,ผศ.  กรรมการและเลขานุการ …

Read More

ตรวจประเมินการปฏิบัติงาน วันพุธ ที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

วันพุธ ที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่วนงานที่ได้รับการตรวจประเมินการปฏิบัติงานมี ๒ ที่ คือ ๑. สำนักงานตรวจสอบภายใน พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ผศ.  ประธาน รศ.ดร.โกนิฎฐ์ ศรีทอง  กรรมการ พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี  กรรมการและเลขานุการ ๒. กองกลาง พระสิริชัยโสภณ   ประธาน พระมหาชำนาญ มหาชาโน,ดร.  กรรมการ นายธนันท์รัฐ ประเสริฐศิลป์  …

Read More

ตรวจประเมินการปฏิบัติงาน วันจันทร์ ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

วันจันทร์ ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่วนงานที่ได้รับการตรวจประเมินการปฏิบัติงานมี ๒ ที่ คือ   ๑. กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ พระศรีศาสนบัณฑิต,ผศ.  ประธาน พระครูภาวนาสารบัณฑิต  กรรมการ  พระวิศิษฐกุล สิริปญฺโญ  กรรมการและเลขานุการ ๒. สำนักงานประกันคุณภาพ  พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต  ประธาน พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ,ผศ.  กรรมการ นายธนันท์รัฐ ประเสริฐศิลป์  …

Read More

การตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงวันเสาร์ ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ได้เริ่มเป็นสัปดาห์แรกของการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน โดยที่แรกเริ่มจาก สำนักงานพระสอนศีลธรรม กองกิจการนิสิต กองกิจการพิเศษ กองกิจการวิทยาเขต กองคลังและทรัพย์สิน กองนิติการ กองแผนงาน กองวิชาการ และกองวิเทศสัมพันธ์ ตามลำดับ ทั้งนี้ได้ทำการตรวจประเมินการปฏิบัติงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงานได้ทำการตรวจและให้ข้อเสนอแนะคำแนะนำ ให้แต่ละส่วนงานไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาการทำงานให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้นต่อไป        …

Read More

การประชุมคณะทำงานตรวจประเมินการปฏิบัติงานฯ

วันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

Read More

ทบทวนเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติงาน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

ในวันจันทร์ ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงานตรวจสอบภายในได้ลงพื้นที่ ทบทวนเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติงาน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการรับการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ที่จะมีขึ้นในเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นี้

Read More

การประชุมคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการศึกษา (ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา 2561

วันพุธที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑  อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา    

Read More

การประชุมเพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ

วันพฤหัสบดีที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระราชปริยัติกวี ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานการประชุมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ณ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากส่วนงานวิทยาเขต วิทยาลัย คณะ สถาบัน สำนัก ศูนย์ เข้าร่วมประชุม ในการนี้อธิการบดีได้บรรยายสรุปสาระของการจัดวางระบบการควบคุมภายในที่มหาวิทยาลัยจะต้องดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายและให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยอธิการบดีได้มอบนโยบายการใช้ระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในเป็นกลไกสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและให้สำนักงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ประสานการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายต่อไป ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน  

Read More

การประชุม คณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

การประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา ครั้งที่  ๒/๒๕๖๑ วันเสาร์ที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑  อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา     หน้า วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ ๑   ๑.๑ …

Read More