ตรวจประเมินการปฏิบัติงาน วันศุกร์ ที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

วันศุกร์ ที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ส่วนงานที่ได้รับการตรวจประเมินการปฏิบัติงานมี ๒ ที่ คือ

๑. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม,ดร.  ประธาน

พระมหาประยูร โชติวโร  กรรมการ

พระมหาชำนาญ มหาชาโน,ดร.  กรรมการและเลขานุการ

 

๒. สถาบันวิปัสสนาธุระ

พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ผศ.ดร.   ประธาน

พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต  กรรมการ

พระมหาศรีทนต์ สมจาโร  กรรมการและเลขานุการ

บัดนี้ได้ทำการตรวจประเมินการปฏิบัติงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงานได้ทำการตรวจและให้ข้อเสนอแนะคำแนะนำ ให้แต่ละส่วนงานไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาการทำงานให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้นต่อไป

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →