ตรวจประเมินการปฏิบัติงาน วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ส่วนงานที่ได้รับการตรวจประเมินการปฏิบัติงานมี ๒ ที่ คือ

๑. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม,ดร.  ประธาน

ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต  กรรมการ

พระครูพิศาลสรวุฒิ  กรรมการและเลขานุการ

๒. สถาบันภาษา

พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต

พระมหาชำนาญ มหาชาโน,ดร.  กรรมการ

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ,ผศ.  กรรมการและเลขานุการ

บัดนี้ได้ทำการตรวจประเมินการปฏิบัติงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงานได้ทำการตรวจและให้ข้อเสนอแนะคำแนะนำ ให้แต่ละส่วนงานไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาการทำงานให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้นต่อไป

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →