ตรวจประเมินการปฏิบัติงาน วันจันทร์ ที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

วันจันทร์ ที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ส่วนงานที่ได้รับการตรวจประเมินการปฏิบัติงานมี ๓ ที่ คือ

๑. ส่วนธรรมนิเทศ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร.  ประธาน

ดร.หัฐกรณ์ แก่นท้าว  กรรมการ

พระมหาประยูร โชติวโร  กรรมการและเลขานุการ

๒. อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต ประธาน

ดร.จเด็ด โพธิ์ศรีทอง กรรมการ

พระวิศิษฐกุล สิริปญฺโญ  กรรมการและเลขานุการ

  

๓. โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

พระศรีธรรมภาณี,ดร. ประธาน

พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี กรรมการ

พระมหาวิชาญ สุวิชาโน กรรมการและเลขานุการ

บัดนี้ได้ทำการตรวจประเมินการปฏิบัติงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงานได้ทำการตรวจและให้ข้อเสนอแนะคำแนะนำ ให้แต่ละส่วนงานไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาการทำงานให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้นต่อไป

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →