เสริมสร้างขวัญกำลังแก่บุคลากรในสำนักงานในภาวะระบาดของโคโรน่าไวรัส (COVID-19)

24 มีนาคม 2563 สำนักงานตรวจสอบภายใน โดย พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต ผศ. รักษาการผู้อำนวยการ เสริมสร้างขวัญกำลังแก่บุคลากรในสำนักงานในภาวะระบาดของโคโรน่าไวรัส (COVID-19) ด้วยการทำประกันสุขภาพให้แก่บุคลากรในสำนักงานทุกคน ทั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการปัจจัยความเสี่ยงภายนอกประจำสำนักงานตรวจสอบภายในด้วย

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →