การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

17 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศได้นิมนต์ พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต ผศ. รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นวิทยากรบรรยายเสริมความรู้และเพิ่มทักษะเกี่ยวกับการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักหอสมุดเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามนโยบายของอธิการบดีที่มอบไว้ในการประชุมผู้บริหารระดับสูงจากส่วนงานวิทยาเขต วิทยาลัย คณะ สถาบัน สำนัก ศูนย์ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เกี่ยวกับการจัดวางระบบการควบคุมภายในที่จะต้องดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายและให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมมอบนโยบายการใช้ระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในเป็นกลไกสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยให้สำนักงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ประสานการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายต่อไป โดยในที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความรู้และทำความเข้าใจความหมาย แนวทาง วิธีการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ และทำความเข้าใจแบบรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →