ทบทวนการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน

วันอังคาร ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ สำนักงานตรวจสอบภายใน นำโดยนางมาลีรัตน์ พัฒนตั้งสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน ได้บรรยายพิเศษทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง วิเคราะห์ ระบุปัจจัยความเสี่ยง และมีนางสาวอโนทัย บุญทัน บรรยายพิเศษเรื่องการควบคุมภายใน เพื่อเป็นแนวทางให้กองวิชาการได้พัฒนาและเตรียมความพร้อมต่อการตรวจประเมินการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ต่อไป

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →