โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในหัวข้อ “การตรวจสอบการทุจริต และบทบาทหน้าที่ของเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ” ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. แบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Cisco Webex

ในนามสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอขอบพระคุณวิทยากรทั้ง ๓ ท่านและมหาวิทยาลัยทักษิณที่ได้จัดโครงการนี้และมอบความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบการทุจริต และบทบาทหน้าที่ของเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบต่างๆเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในต่อไป

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →