ประมวลภาพการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ๒๕๖๓ ประจำวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ (ส่วนกลาง)

ส่วนงานที่ได้รับการตรวจมี ๒ ส่วนงาน ดังนี้

๑. วิทยาลัยพระธรรมทูต

๒. บัณฑิตวิทยาลัย

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →