การอบรม “การสร้าง REPORT ด้วย GOOGLE DATA STUDIO และการจัดทำ วุฒิบัตรออนไลน์”

วันเสาร์ ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. บุคลากรของสำนักงานตรวจสอบภายในได้เข้าร่วมอบรม”การสร้าง REPORT ด้วย GOOGLE DATA STUDIO และการจัดทำ วุฒิบัตรออนไลน์” จัดโดยส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →