กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายใน”

📣 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09:00- 17:00 น. ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น G อาคารเรียนรวม สำนักงานตรวจสอบภายในได้กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายใน” ให้กับสำนักงานเลขานุการคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย คณะพุทธศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์ โดยมีพระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สำนักงานตรวจสอบภายใน และร่วมทำกิจกรรม workshop การวิเคราะห์ ระบุปัจจัย ประเมินความเสี่ยง และทำแผนบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการจัดวางระบบควบคุมภายใน

📍 ส่วนงานใดที่สนใจการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี้สามารถติดต่อนัดหมายวันเวลาได้ที่ห้องสำนักงานตรวจสอบภายใน ตึกสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๒ หรือติดต่อช่องทางออนไลน์ของบุคลากรประจำสำนักงานตรวจสอบภายในได้เลยค่ะ

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →