ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำแผนพัฒนา/งบประมาณ/แผนปฏิบัติการประจำปี

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำแผนพัฒนา/งบประมาณ/แผนปฏิบัติการประจำปี วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564 โดยมีพระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต,ผศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน บรรยายให้ความรู้เรื่อง ความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา กับการพัฒนามหาวิทยาลัย และการกำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับส่วนงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจสอบภายใน ณ ห้องประชุมชั้น2 อาคารเรียนรวม วิทยาเขตนครราชสีมา

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →